top of page

SM SU ANALİZ LABORATUVARI Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, SM SU ANALİZ LABORATUVARI tarafından başta T.C. Anayasası olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ikincil düzenlemeler kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilerin korunması, ilgili usul ve esaslara uyulması ile Kanun’un onuncu, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) dördüncü maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

SM SU ANALİZ LABORATUVARI kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirirken, KVKK’nın dördüncü maddesinde yer alan genel ilkeler çerçevesinde hareket etmektedir. Bu kapsamda SM SU ANALİZ LABORATUVARI kişisel verilerin işlenmesine yönelik usul ve esasların KVKK ve tabi olduğu tüm mevzuatlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte SM SU ANALİZ LABORATUVARI işlemiş olduğu kişisel verilerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat etmekte, doğruluğunu ve güncelliğini yitirmiş kişisel verilerin güncellenmesini veya imha edilmesini sağlamaktadır. Yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen açıklamalar dahilinde yürütülen söz konusu veri işleme faaliyetleri, işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak yürütülmekte, SM SU ANALİZ LABORATUVARI nam ve hesabına veri işleme faaliyeti gerçekleştiren tüm kişi ve kurumlar bu hususta talimatlandırılmaktadır.

 

SM SU ANALİZ LABORATUVARI tarafından aşağıda yer alan durum ve koşullar çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir:

 

SM SU ANALİZ LABORATUVARI hizmetlerinden faydalanan müşteri/potansiyel müşteri firmaların yetkilileri/çalışanlarına ait kimlik, iletişim verileri ile müşteri işlem verileri; SM SU ANALİZ LABORATUVARI’ nın bilgilendirme/teklif/sözleşme işlemlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu doğrultuda hizmetlerinin sunulması, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

 

SM SU ANALİZ LABORATUVARI ticari faaliyetleri kapsamında hizmetlerinden faydalandığı gerçek kişiler ile tedarikçi tüzel kişi firmaları temsilen gerçek kişi çalışan/yetkililere ait kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve özlük verileri; ticari faaliyetlerimiz kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sunduğumuz hizmetlerin operasyon ve destek süreçlerinin yerine getirilmesi, SM SU ANALİZ LABORATUVARI satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere iş akdi ve tabi olunan ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

İnternet sitemizi ziyaret eden ve sitemizde belirtilen kanallar üzerinden SM SU ANALİZ LABORATUVARI ile iletişime geçen gerçek kişilere ait kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgileri, SM SU ANALİZ LABORATUVARI’ na ait resmi internet sitesinin ziyaretçilerin kullanımına uygun olarak çalıştırılması, internet sitesi üzerinden iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve SM SU ANALİZ LABORATUVARI saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden biri vasıtasıyla imha edilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Yukarıda sayılan kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak KVKK’da belirtilen temel güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla yasal bildirimlerin yapılması amacıyla ilgili resmi kurum ve kuruluşlara ve hizmetlerinden faydalanılan ve iş birliği içerisinde bulunulan çözüm ortaklarımıza aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un beşinci maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla SM SU ANALİZ LABORATUVARI’ na yaptığınız sözlü ve yazılı bildirimler aracılığıyla belirtilen kişisel veriler toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik taleplerinizi, SM SU ANALİZ LABORATUVRI’ na yazılı olmak suretiyle bizzat veya Halkapınar mh. 1203/9 sk. No:14/C Konak, İZMİR adresine noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvuru veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@smanaliz.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

SM SU ANALİZ LABORATUVARI söz konusu talepleri ilgili Tebliğ kapsamında ve otuz günü geçmemek şartıyla en kısa süre içerisinde sonuçlandıracaktır. Söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Tebliğ kapsamında belirtilen ücretin alınması hakkı saklıdır.

bottom of page